Projekty Služby Produkty Reference Školení Certifikáty Kontakty
English

Kurz: Pracovníci odpovědní za tepelné zpracování svařovaných spojů – standardní úroveň (2. stupeň)

Jedinec kvalifikovaný na standardní úrovni je schopen provádět a řídit operace tepelného zpracování na komponentech jednoduchého geometrického tvaru (např. tupé svary desky nebo trubky) pomocí odporového a/nebo indukčního ohřevu v souladu se zavedenými nebo uznávanými pokyny nebo postupy. Jedinec musí být schopen rozpoznat a aplikovat postupy zpracování, které mají být použity; nastavit zařízení, interpretovat a vyhodnotit výsledky v souladu s platnými zákony, normami a předpisy; provádět všechny úkony pro základní úroveň (nebo, jsou-li prováděny jinými, kontrolovat, zda jsou správně provedeny); interpretovat a aplikovat písemné instrukce; organizovat a hlásit výsledky tepelného zpracování; a pochopit a aplikovat bezpečnostní postupy. Jedinec musí být rovněž obeznámen s rozsahem a omezeními metody, pro kterou je kvalifikovaný/á a být schopen/na plnit přidělené odpovědnosti pro pracovní zaškolování a vedení stážistů a personálu na základní úrovni.

Požadavky na uchazeče

Zájemci žádající přímo o kurz standardní úrovně musí mít alespoň odborné vzdělání v technickém oboru. Uchazeči s jiným profesním vzdělání než je technické, ale nejméně se 2 roky odborné praxe odpovídající obsahu kurzu lze také připustit.

Rozsah školení

45 hodin v délce 4 pracovních dní + 1 zkouškový den

Obsah školení

  • Základní znalosti z nauky o kovech.
  • Vliv TZ na svarové spoje.
  • Zařízení pro TZ.
  • Principy indukčního a elektro-odporového ohřevu.
  • Tepelné procesy a izolace.
  • Zařízení pro měření teploty a jiných veličin při TZ.
  • Průmyslové zásady bezpečnosti v oblasti TZ.
  • Servis a používání topných prvků.

Ukončení kurzu

Po absolvování více než 90 % veškerých přednášených lekcí a složení písemných, ústních a praktických zkoušek obdrží jednotlivec „Osvědčení o absolvování kurzu“ vydané společností Hutní montáže – Svarservis, s. r. o. a po požádání „Diplom pracovníka odpovědného za TZ svařovaných spojů“ vydané CWS ANB.

Cena kurzu

18 400 Kč (bez DPH) – cena zahrnuje učební materiály, občerstvení, osvědčení o absolvování kurzu, zkouškový den.

Cena diplomu

2 800 Kč (bez DPH) – diplom s mezinárodní platností vystavuje CWS ANB.